அச்சிடுக

முன்னைய தேர்வுத் தாள்கள் (Videregående)

எழுத்தாளர்: Dhayalan Velauthapillai on .

eksamenTidligere eksamensoppgaver i fremmedspråk (tamil) for videregåendeskole (Nivå I, Nivå II og Nivå III) finnes her.

Videregående skoleவிற்கான முன்னைய தேர்வுத் தாள்கள் இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Vår 2014 Nivå I Nivå II Nivå III
Høst 2013 Nivå I Nivå II Nivå III
Vår 2013 Nivå I Nivå II Nivå III
Høst 2012 Nivå I Nivå II Nivå III
Vår 2012 Nivå I Nivå II Nivå III
Nov 2011 Nivå I Nivå II  Nivå III
Nov 2010 Nivå I Nivå II Nivå III 

 


           

 

 

November 2009     Nivå II   2009Niv2.pdf

November 2009    Nivå III   2009Niv3.pdf

Mai 2009 : Nivå I Nivå I Vår2009.pdf

Mai 2009: Nivå III Nivå III Vår 2009.pdf

  vt6260 tamil 04.pdf

  VT6220_jos_B-sprk_2.pdf

 VT6220_Tamil.pdf

 VT6230_jos_04.pdf

 VT6230_jos_B-sprk_4.pdf

 VT6230_Tamil.pdf

 VT6250_jos_04.pdf

 VT6250_jos_C-sprk_2.pdf

 VT6250_Tamil.pdf

 VT6260_jos_04.pdf

 VT6260_jos_C-sprk_3_H06_1.pdf

 VT6260_jos_C-sprk_3_H06_2.pdf

 VT6260_jos_C-sprk_3_H06_3.pdf

 VT6260_jos_C-sprk_3.pdf