nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Tospråklig fagopplæring - nødvendig for nyankomne

tospråklig opplæringI Stortingsmelding nr 21: Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen (2016-2017) blir det pekt på at særskilt språkopplæring er tiltak som er viktig for tidlig innsats.

I tillegg til å lære seg norsk, skal nyankomne elever fortsette sin fagutvikling. Særskilt språkopplæring må derfor innebære både norskopplæring og tospråklig fagopplæring.

 

Elever som har et annet morsmål enn norsk, har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Særskilt språkopplæring innebærer både opplæring i norsk og opplæring i og på morsmålet.

 

Særskilt språkopplæring - viktig tiltak for å sikre tidlig innsats

Det er særlig viktig med tidlig innsats for barn og unge i skolen med kort botid i Norge. Særskilt språkopplæring skal sikre at nyankomne elever får et godt opplæringstilbud.

I den nevnte meldingen heter det videre at det er for mange nyankomne elever som får mangelfull opplæring. Dette kan føre til svake norskferdigheter, svakt læringsutbytte og dårlig inkludering i samfunnet. I neste omgang kan det innebære store samfunnsøkonomiske konsekvenser (Meld.st.21: 60).

 

Ikke sett nyankomne elevers fagutviklig på vent

Nyankomne elever trenger både norsk og forståelig fagopplæring. Elever som kommer til Norge i løpet av skoletiden, står overfor flere utfordringer. For noen kan det dreie seg om å ta igjen tapt eller mangelfull skolegang. Da er det ekstra viktig at de har mulighet til å forstå faget som blir formidlet. Nyankomne elevers faglige progresjon må ikke settes på vent mens elevene er i en norskinnlæringsfase. Tidlig innsats må derfor innebære både opplæring i norsk og forståelig fagopplæring fra første stund.

 

NAFO og Tema Morsmål

På NAFOs side under særskilt språkopplæring kan man lese om hva slik opplæring innebærer. Der finnes lenker til videre lesing, filmer og ideer til innhold i undervisningen. Tema Morsmål har blant annet tospråklige undervisningsopplegg som kan benyttes av både tospråklige lærere, lærere i grunnleggende norsk og faglærere.

Les mer:

 

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no