nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

bildteman 1 ภาพชุดคำศัพท์ คือการบอกความหมายของคำด้วยภาพ คำศัพท์ และเสียงเป็นภาษานอร์เวย์และภาษาอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ภาพชุดคำศัพท์นี้ได้ทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับเด็กต่างชาติ สามารถใช้ได้ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพชุดคำศัพท์นี้แบ่งออกตามหัวข้อหลัก เช่นเสื้อผ้า ธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศ กรีฑาและกีฬา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และแมลง ในแต่ละหัวข้อหลักยังแบ่งเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ซึ่งสามารถกดเลือกภาษาของภาพชุดคำศัพท์ที่ต้องการตามรายการภาษาได้

เมื่อกดเข้าไปในภาพชุดคำศัพท์แล้ว สามารถเลือกหัวข้อคำศัพท์ที่ต้องการดูได้ในแต่ละหน้า เมื่อกดบนภาพที่ต้องการจะได้ยินเสียงว่าภาพนั้นชื่ออะไร และออกเสียงอย่างไร ซึ่งมีทั้งในภาษานอร์เวย์และภาษาอื่นที่ต้องการฟัง เมื่อจะกลับไปที่หน้าหลักของภาพชุดคำศัพท์ ให้กดที่รูปบ้านตรงมุมด้านขวา ซึ่งสามารถเลือกหัวข้อหลักที่ต้องการได้ โดยกดเลือกช่องปีกด้านซ้ายมือ

กด ที่รูปภาพเพื่อเข้าหน้าเว็บไซด์ภาพชุดคำศัพท์

 

 

Thai20bildetema201

เพื่อช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ มีความเข้าใจในคำศัพท์นั้น ๆ ได้ดี

เพื่อขยายความรู้ในการใช้คำได้หลากหลายในนักเรียนต่างชาติ โดยเฉพาะในการเรียนภาษานอร์เวย์

เพื่อจะสามารถฟังการออกเสียงของคำ ทั้งภาษานอร์เวย์ และ ภาษาอื่นๆ

Thai20bildetema202

เพื่อให้การใช้ภาษาที่หลากหลายมีความชัดเจน ที่มองเห็นได้ ทั้งในห้องเรียน และในกลุ่มของเด็กนักเรียน

เพื่อช่วยเหลือในการทำแบบฝึกหัด

เพื่อเป็นการสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง

เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร ในสถานการณ์ประจำวัน

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

 • แนะนำ ภาพชุดคำศัพท์ ให้กับผู้ปกครอง และบุคลากรทั้งในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ใช้ ภาพชุดคำศัพท์ในการเรียนการสอนภาษาพิเศษ ที่โรงเรียน
 • ใช้ ภาพชุดคำศัพท์เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในสถาณการณ์ชีวิตประจำวัน
 • ดูตัวอย่างภาพประกอบ ฟังและฝึกออกเสียง ดูการเขียน สับเปลี่ยนภาษาแม่ ภาษานอร์เวย์ และภาษาอื่นๆ
 • ใช้ ภาพชุดคำศัพท์ ในการเขียนเรืองราวที่เป็นวิชาการ
 • ทำ เกมความจำ และบัตรคำ
 • ค้นหาและเขียนคำจำกัดความของรูปภาพที่เลือก และแนวความคิดหรือความเข้าใจ
 • นักเรียนสามารถทำพจนานุกรมด้วยภาพประกอบได้
 • ทำหนังสืออ่านแบบง่าย ๆ ใน หัวข้อต่าง ๆ
 • แลกเปลี่ยนระหว่าง การเปรียบเทียบการเขียนและการออกเสียง และ การวิธีการออกเสียงตาม ภาษานอร์เวย์และภาษาแม่  และภาษาอื่นๆ
 • คัดลอกภาพจาก ภาพชุดคำศัพท์
 • ทำแผ่นป้ายประกาศหลายภาษาในชั้นเรียน
 • การทำงานร่วมกันกับครูสองภาษา โดยการทำพจนานุกรม
 • สาธิตหน้าหัวข้อต่างๆในการปราศัยของโรงเรียน
 • ทำแผ่นป้ายประกาศโดยให้นักเรียนวางบัตรคำลงไป (เช่น ส่วนของร่างกายมนุษย์)
 • ทำพจนานุกรมหรือแผ่นป้ายประกาศตามหัวข้อต่างในหลายภาษา
 • ทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนเขียนคำที่ยังไม่มี เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์และมีความหมาย
 • ภาพชุดคำศัพท์ สามารถทำเป็นงานเดี่ยว หรืองานกลุ่มตามความเหมาะสมในชั้นเรียน หรือเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
 • นักเรียนสามารถกำหนดวิธีการเรียนด้วยตนเอง  เช่นว่าต้องการฟังคำศัพท์กี่ครั้งจึงจะจำคำศัพท์นั้นได้ หรือท่องจำได้ 
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no