nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

rakettparadis2Tema: Hoderegning

Mål: Elevene skal gjøre overslag og finne tall ved hjelp av hoderegning.    

Beskrivelse: Opplegget passer for 3. trinn og oppover.  Her finner du oppgaver til diskusjon. 

เนื้อหาเรื่อง: การคิดเลขในใจ

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถคำนวณการหาค่าประมาณ และหาเลขจำนวนโดยการนำการคิดเลขในใจมาช่วย

คำอธิบาย: เนื้อการสอนเหมาะสำหรับ ระดับ 3 ขึ้นไป ครูสามารถนำแบบฝึกหัดไปช่วยในการสนทนากับนักเรียนได้  

Les mer

brøk. halvpartenTema: Halvparten

Læringsmål: bli kjent med brøk-begrepet og løse enkle oppgaver med brøk

Nivå: 2. - 4. trinn

 

เนื้อหาเรื่อง: ครึ่งของทั้งหมด

หน่วยการเรียนรู้: นักเรียนได้ทำความเข้าใจเรื่องเศษส่วน และแก้โจทย์คำถามพื้นฐานเรื่องเศษส่วนได้

ระดับ: 2.-4.

Les mer

TallpratTall- prat

Kompetansermål: Elevene skal kunne gjøre oppslag over mengde, telle opp, sammenligne tall og uttrykk tallstorleker på varierte  måte.

Beskrivelse av opplegg: Nyttige tips for å implementere Tallprat. Kan lese mer på norsk i Tall – prat- Matematikksenteret.

วัตถุประสงค์: นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในเรื่องของจำนวน การนับ เปรียบเทียบ แสดงความคิดหาคำตอบที่แตกต่างกันออก การคุยเรื่องจำนวนเลขนี้ จะช่วยพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคิดคำนวน ตามสภาวะสังคมในปัจจุบันที่มีแต่ตัวเลข,จำนวน และแผนภูมิ มากมาย ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

Les mer

BrokeksempelOpplegg I matematikk for grunnskole.

Innføring av nye begreper.

Kunnskapsløftet innebærer endringer I læreplanene som gir nye utfordriner til lærerne. Det er viktig at lærerne er kjent med læreplan og nettsiden  i matematikk.   www.matematikksenteret.no

การจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาภาคบังคับ

การเรียนรู้คำจำกัดความ คำศัพท์ใหม่ในวิชาคณิตศาตร์

การกำหนดการยกระดับความรู้ความสามารถ นั้นหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา เป็นเรื่องที่ท้าทายสิ่งใหม่ ๆ ให้กับครูด้วย ดังนั้นครูสองภาษา จึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผนการสอนคณิตศาสตร์นี้ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามที่หลักสูตร กำหนดไว้โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน ทำอย่างไรเด็กจึงจะเข้าใจความหมายของคำ ซึ่งสามารถเข้าไปดูจาก เครือข่ายในวิชาคณิตศาสตร์ที่ให้มาด้วย 

กฎทั่วไปในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับระดับ 1 – 4. 

Les mer

hyssing1Gjett lengde

Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre overslag over og male lengde, areal, volum, masse, temperature, tid og vinklar, samtale om resultate og vurdere om det er rimelig.

Klassetrinn: fra 4 trinn

การกะระยะความยาว

วัตถุประสงค์ในการสอนนักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องของมาตราการวัดระยะ หาพื้นที่ ความจุ อ่านอุณหภูมิ เวลา และ วัดมุม  การสนทนาเกี่ยวกับผลลัพท์ที่ และร่วมกันประเมินผล ที่ได้

ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 4 

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no