nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

กฏระเบียบใหม่–การกลั่นแกล้งเป็นศูนย์

Mobbing

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
กฏระเบียบใหม่การกลั่นแกล้งเป็นศูนย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ได้มีการกำหนดใช้ระเบียบใหม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสังคมในโรงเรียน
นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับสิทธิ์เรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและสังคมที่ดี เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการเรียนที่ดี โดยประเมิณจากประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับด้วยตนเองว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างที่โรงเรียน
 
โรงเรียนจะต้องทำให้มั่นใจว่านักเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขที่โรงเรียน
เจ้าหน้าและบุคลากรทุกคนที่ทำงานในโรงเรียน จะต้องคอยสังเกตและติดตามดูว่านักเรียนมีความสุขดีที่โรงเรียนหรือไม่ ถ้าผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งที่โรงเรียนรู้หรือเชื่อว่าเด็กคนใดคนหนึ่งถูกกลั่นแกล้งหรือรังแกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่ทำให้เด็กไม่มีความสุข ผู้ใหญ่คนนั้นจะต้อง:
  • เข้าไปจัดการและหยุดการกระทำที่ไม่ดีนั้นทันทีหากทำได้
  • แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ไต่สวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้ารับผิดชอบในการจัดทำแผนและดำเนินมาตรการ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความปลอดภัยและมีความสุขดีที่โรงเรียนอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียน
 
กรณีที่นักเรียนถูกกลั่นแกล้งหรือรังแกจากบุคลากรที่โรงเรียน
ถ้านักเรียนรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกกลั่นแกล้งหรือถูกรังแกจากครูหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ทำงานในโรงเรียน โรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมในการติดตามเรื่อง และผู้อำนวยการจะต้องแจ้งให้เจ้าของโรงเรียนทราบเพื่อจะเป็นผู้ติดตามเรื่องต่อไป
 
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
หากท่านหรือลูกของคุณเชื่อว่าโรงเรียนไม่ได้จัดการเพื่อที่จะหยุดกรณีการกลั่นแกล้งหรือรังแกเท่าที่ควรจะเป็นคุณสามารถส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดย
  • ปรึกษาและตกลงกับผู้อำนวยการที่โรงเรียนก่อน
  • ส่งเรื่องหลังจากได้ปรึกษาและตกลงกับผู้อำนวยการที่โรงเรียนแล้วได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์
  • คดีหรือกรณีจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสังคมในโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ในขณะนี้
หากมีกรณีพิเศษคุณสามารถติดต่อผู้ว่าการจังหวัดที่คุณอยู่ได้
 
ผู้ว่าการจังหวัดทำอะไรบ้าง
หากผู้ว่าการจังหวัดมีความเห็นว่าโรงเรียนยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำ ผู้ว่าการจังหวัดสามารถตัดสินและกำหนดว่าโรงเรียนจะทำอะไรเพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนได้รับความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีในโรงเรียน ผู้ว่าการจังหวัดจะกำหนดวันสุดท้ายในการเนินการตามมาตรการและติดตามเรื่องให้ทางโรงเรียน และยังสามารถเรียกค่าปรับหากโรงเรียนไม่ติดตามเรื่องหรือกรณีอย่างจริงจัง
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งหรือรังแกและสิทธิต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง และขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่เด็กนักเรียนถูกกลั่นแกล้งหรือถูกรังแก สามารถดูได้ที่ www.nullmobbing.no
 
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no